Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

15 Χρόνια Είμαστε Κοντά Σας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την Ιδιωτική Χειρουργική Κλινική Δράμας ‘ΥΓΙΕΙΑ’ η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Κλινική, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Κλινικής.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 (EE) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων φροντίζει να εφαρμόζονται οριζόντια μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες που θα αποτελέσουν τη βάση για την εναρμόνιση της λειτουργίας της κλινικής, σύμφωνα με τις προσταγές του Κανονισμού. Παράλληλα εξασφαλίζει, σε όσους έχουν εμπιστευτεί τα προσωπικά τους στην κλινική, πως έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, ήτοι πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού, φορητότητας, καθώς και να εκπροσωπήσει την κλινική “ΥΓΙΕΙΑ” στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της κλινικής: Τηλέφωνο: 2521070000, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ygieia.gr

"Η Υγεία είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας!"

Επικοινωνήστε άμεσα και κλείστε ραντεβού